Fundacja realizuje swoje cele jako nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego poprzez następujące działania:

 1. Promowanie działań i stylu życia według nauki Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego,
 2. Udzielanie pomocy rodzinom oraz wszystkim chętnym zgłaszającym się w sprawach dla nich ważnych i trudnych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego, wsparcia terapeutycznego, mediacji rodzinnych, interwencji kryzysowych oraz psychoterapii,
 3. Działania profilaktyczne ukierunkowane na prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i społeczny,
 4. Prowadzenie poradnictwa indywidualnego, rodzinnego i grupowego o charakterze psychologicznym i psychoterapeutycznym, z uwzględnieniem interwencji kryzysowej,
 5. Tworzenie, aktywizację i animację środowisk prorodzinnych,
 6. Propagowanie i pogłębianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu problematyki małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej,
 7. Prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej,
 8. Działalność edukacyjną, kulturalną, artystyczną i badawczą,
 9. Działalność wydawniczą, poligraficzną, wystawienniczą, multimedialną, rękodzielniczą oraz gromadzenie księgozbiorów,
 10. Prowadzenie warsztatów, treningów, szkoleń, kursów, konferencji, poradnictwa dla małżeństw, rodziców, osób jeszcze samotnych pragnących założyć rodzinę, związków niesakramentalnych, par mających problemy z uzyskaniem poczęcia dziecka, zakochanych i narzeczonych, wychowawców, dzieci, młodzieży i dorosłych, grup pokoleniowych w celu integracji międzypokoleniowej, także w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi,
 11. Organizowanie, prowadzenie i wspomaganie działań edukacyjno-szkoleniowych, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 12. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integracyjnych, takich jak imprezy o charakterze kulturalnym, towarzysko-rekreacyjnym, festiwali, wernisaży, happeningów, forów, plenerów, pokazów filmowych, teatralnych, konkursów, imprez sportowych, kampanii informacyjnych związanych z celami Fundacji,
 13. Prowadzenie audycji, programów, odczytów w rozgłośniach radiowych i stacji telewizyjnych,
 14. Organizowanie, prowadzenie, wsparcie warsztatów, konferencji, wycieczek, rekolekcji, grup wsparcia, obozów, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a przede wszystkim rodzin,
 15. Kształcenie ustawiczne i inne formy kształcenia, szczególnie osób, które w przyszłości mogłyby działać na rzecz rodziny,
 16. Prowadzenie badań naukowych w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki,
 17. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej przez redakcję i wydawanie utworów, w szczególności książek, czasopism, broszur, wydawnictw specjalnych, wydawanie i rozpowszechnianie ulotek,
 18. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz szczodrego dawania,
 19. Organizowanie, przygotowywanie i wyposażenie miejsc modlitwy,
 20. Działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin,
 21. Współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele i zadania są zbieżne z celami i zadaniami Fundacji,
 22. Podejmowanie realizacji zadań publicznych w zakresie zgodnym z celami Fundacji,
 23. Prowadzenie serwisów, stron i portali internetowych oraz opracowanie aplikacji na urządzenia mobilne,
 24. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, środowiskami nauki, oświaty placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi a także z osobami fizycznymi, oraz z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,
 25. Fundowanie stypendiów naukowych i subsydiów socjalnych,
 26. Organizowanie i prowadzenie zbiórek finansowych i innych akcji mających na celu pozyskiwanie środków materialnych i rzeczowych na cele statutowe Fundacji,
 27. Pozyskiwanie sponsorów dla działalności charytatywnej, humanitarnej i misyjnej,
 28. Skupianie wokół celów Fundacji działaczy społecznych i innych organizacji pozarządowych,
 29. Prowadzenie działalności gospodarczej, produkcyjno-handlowo-usługowej, dzięki której Fundacja będzie pozyskiwać środki finansowe i rzeczowe na realizację celów Fundacji,
 30. Samodzielną i partnerską realizację projektów krótkoterminowych i długoterminowych, pozwalających na realizację powyższych celów statutowych Fundacji.