Głównym celem Fundacji jest dokumentowanie, studium oraz upowszechnianie dorobku naukowego, pasterskiego i misyjno-ewangelizacyjnego Księdza Arcybiskupa Henryka Franciszka Hosera SAC, a także popularyzowanie jego działalnośćci w zakresie ochrony i promocji życia, zdrowia ludzkiego, wartości rodziny i pomocy społecznej.

Celami szczegółowymi Fundacji są:

1. Wspieranie małżeństwa i rodziny oraz kształtowanie wizerunku rodziny jako podstawy społeczeństwa w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego,

2. Propagowanie i ochrona modelu rodziny opartego na trwałym małżeństwie między kobietą i mężczyzną,

3. Wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci,

4. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie świadomości z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia oraz stosowania naturalnych metod rozpoznawania płodności,

5. Działalność na rzecz rodziny w kształtowaniu postaw świadomego i odpowiedzialnego macierzyństwa, rodzicielstwa oraz ochrony praw dziecka,

6. Kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodziny w relacji do społeczeństwa zapobiegających patologiom społecznym,

7. Wspieranie rozwoju rodziny oraz osób przygotowujących się do życia w rodzinie w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjalnej, prawnej, duchowej i edukacyjnej,

8. Wspomaganie członków rodziny w budowaniu relacji międzyosobowych,

9. Formacja dzieci i młodzieży z ukierunkowaniem na życie małżeńskie i rodzinne,

10. Pomoc rodzicom we wspólnym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w trudnych sytuacjach życiowych,

11. Przygotowywanie kandydatów do świadomego zawierania sakramentu małżeństwa oraz młodych małżonków do pełnienia roli rodziców,

12. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin,

13. Wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze społecznym, psychicznym, duchowym, zawodowym i ekonomicznym,

14. Wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w kryzysie emocjonalnym,

15. Terapia małżeństw i rodzin patologicznych oraz osób wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych,

16. Popularyzacja idei mediacji małżeńskiej, rodzinnej i społecznej,

17. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie budowania i wspierania dialogu miedzy osobami (w tym w szczególności w rodzinie), grupami społecznymi, grupami narodowościowymi oraz rozwoju kontaktu miedzy społeczeństwami,

18. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

19. Fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczno-prawnicza i duszpasterska dla małżeństw i rodzin,

20. Zapobieganie powstawaniu i utrwalaniu się niekorzystnych dla trwałości rodziny wzorców zachowań społecznych,

21. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

22. Działalność kulturalna i oświatowa poprzez upowszechnianie wzorców osobowych małżeńskich i rodzinnych służących wychowywaniu człowieka wolnego od uzależnień szkodliwych społecznie i człowieka otwartego na potrzeby innych ludzi,

23. Promowanie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,

24. Ochrona oraz promocja życia i zdrowia ludzkiego,

25. Promocja miejsc przyjaznych rodzinom,

26. Promowanie, szczególnie w rodzinach, aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego trybu życia,

27. Pomoc emigrantom i uchodźcom,

28. Pomoc oraz współpraca z kościołami, wspólnotami i innym organizacjami chrześcijańskimi, których cele są zbieżne z celami i zadaniami Fundacji,

29. Podnoszenie kwalifikacji i rozwój osobisty członków Fundacji,

30. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie rodzinnym,

31. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

32. Wspieranie polskich małżeństw i rodzin przebywających poza granicami Rzeczpospolitej,

33. Działalność ewangelizacyjna,

34. Działalność oświatowa i kulturalna,

35. Promocja i organizacja wolontariatu,

36. Działalność charytatywna,

37. Edukacja i formacja chrześcijańska,

38. Pomoc w rozwoju i wydobywaniu indywidualnych talentów człowieka,

39. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

40. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integracyjnych, takich jak imprezy o charakterze kulturalnym, towarzysko-rekreacyjnym, festiwali, happeningów, pokazów filmowych, teatralnych, rekreacyjnych, sportowych,

41. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom rasizmu i dyskryminacji,

42. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.